Czarter jachtów - regulamin

Witaj w serwisie internetowym Delphia Czarter!

Klienci korzystający z serwisu internetowego Delphia Czarter – zwanego dalej „Serwisem”, zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad i warunków. 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DELPHIA CZARTER

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów, oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (w szczególności podmioty będące spółką w rozumieniu prawa handlowego oraz przepisów KC, fundacje oraz stowarzyszenia zarejestrowane w odpowiednich rejestrach)która dokonała rejestracji w Serwisie
Serwis – prowadzony przez Delphia Yachts Kot sp.j. serwis internetowy Delphia Czarter, dostępny dla ogółu użytkowników (Klientów).Serwis dostępny jest w domenie delphiayachts.eu, a także ewentualnie innych domenach wskazanych przez Delphia Yachts Kot sp.j. 
Czarterujący-Klient który podpisał umowę czarteru.
Armator-Delphia Yachts Kot sp.jawna oferująca do czarteru łodzie żaglowe i motorowe
Kampania Sprzedażowa – proces, w czasie którego Armator prezentuje Czarterującym w ramach Serwisu usługi czarteru  możliwe do nabycia w określonym terminie i na określonych zasadach
Rejestracja – proces zakładania Konta.
Konto – zapis informatyczny, utworzony dla Klienta w wyniku Rejestracji, obejmujący dane dotyczące Klienta, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w ramach Serwisu.
Zamówienie -usługi czarteru  zakupione każdorazowo lub w ramach danej Kampanii Sprzedażowej 
Regulamin – niniejszy regulamin działalności Serwisu.
Warunki rejestracji w serwisie

1. W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz płci. Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
2. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Potwierdzenie dokonania Rejestracji umożliwia Klientowi uczestniczenie w Kampaniach Sprzedażowych.
3. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
4. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz podczas dokonywania pierwszych zakupów poprzez Serwis. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
5. Klient nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Armatora , jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich 
6. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów,Armator może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Serwisu materiały bez zgody Armatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych
7.Armator zastrzega sobie możliwość zatrzymania danych wprowadzonych przez Klienta w ramach Konta lub podczas Rejestracji na potrzeby dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu, udostępnienia tych danych właściwym organom na podstawie przepisów prawa oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Warunki rezerwacji czarteru i sprzedaży
1.Proces rezerwacji czarteru rozpoczyna się wybraniem w systemie odpowiedniego czarteru a 
następnie wypełnieniem formularza z danymi i formularza płatności.
2.Po wypełnieniu powyższych formularzy Armator dokona wstępnej rezerwacji czarteru.
Wstępna rezerwacja nie rodzi żadnych praw dla Czarterującego w tym wyłączności rezerwacji
w  określonym w formularzu terminie i spełnia jedynie funkcje informacyjną.
3.Po dokonaniu wstępnej rezerwacji Armator wyśle Czarterującemu  pocztą mailową 2 wygenerowane w pdf podpisane przez siebie egzemplarze umowy wraz z załącznikami
4.Umowa o czarter staje się wiążąca po otrzymaniu przez Armatora 1 podpisanego przez obie 
strony egzemplarza umowy/parafowanego na każdej stronie umowy i załączników/ i terminowej
wpłacie  I zaliczki o której mowa w § 4 pkt.1

5.Do czasu otrzymania zaliczki o której mowa powyżej /pomimo podpisania umowy/ Armator wstrzyma
się z jej realizacją  i nie  dokona rezerwacji właściwej.
6.Po otrzymaniu przez Armatora podpisanego egzemplarza umowy oraz  I zaliczki  Armator 
dokonuje rezerwacji właściwej i zobowiązuje się przez to do pełnej realizacji umowy w 
uzgodnionym zakresie. Podpisany egzemplarz umowy ma być odesłany na adres
Delphia Yachts Kot   Sp.j., Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
7.    Ceny usług czarteru   w ramach rozpoczętej Kampanii Sprzedażowej w wyjątkowych
sytuacjach mogą ulegać zmianie, dotyczy to szczególnie zmiany wysokości stawki VAT. 
8.    Armator może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Serwisie. Informacja o rabacie pojawi się w ramach Konta Klienta. Zgromadzone na Koncie rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup usług. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za usługę. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty kwot pozostających w związku ze zgromadzonymi na Koncie rabatami. Niedopuszczalne jest przekazywanie otrzymanych rabatów innym Klientom.
Płatności
1.Płatności w ramach Serwisu dokonywane są przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez Armatora, w tym sposobów obsługiwanych przez wskazanego agenta transferowego, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych.
3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. 
4. Cena usługi podana w opisie Kampanii Sprzedażowej oraz w treści danej oferty Serwisu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kaucji i innych opłat, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
5.Armator wystawia Klientom będącym osobami fizycznymi, którzy nabywają usługi, dowód sprzedaży lub na wniosek Klienta fakturę VAT, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dowód sprzedaży lub faktura VAT przekazywane są Klientowi po dokonaniu każdorazowej opłaty.
6. W uzasadnionych przypadkach sposoby płatności wskazane w pkt.1 mogą ulegać zmianom. Aby Klient mógł skorzystać z danej opcji płatności musi ona być dostępna w każdej Kampanii Sprzedażowej.
Odstąpienie od umowy
Skorzystanie z serwisu Delphia Czarter i wypełnienie formularza rezerwacji nie stanowi         
zawarcia umowy na odległość w związku z pkt.3-4 wyżej opisanych warunków sprzedaży. Dlatego też Klientowi będącemu osobą fizyczna nie przysługuje prawo 10 dniowego odstąpienia od umowy o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z  2.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów  

Ochrona danych osobowych
1.    Virtual&Real  jest administratorem danych osobowych Klientów (w tym Użytkowników Allegro dokonujących Rejestracji w Serwisie). Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników Allegro dokonujących Rejestracji w Serwisie) są przetwarzane przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w  celach związanych z działalnością Armatora w zakresie Serwisu, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży w ramach Serwisu (obsługi transakcji sprzedaży czarterów), archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Serwis
.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3.Armator zapewnia Klientom , których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Armator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
4. Dane osobowe dotyczące Klientów są chronione przez Armoatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
Polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza polityka prywatności, wraz z Regulaminem Serwisu, określa zasady ochrony informacji poufnych, w szczególności danych osobowych dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych oraz prawnych korzystających z usług świadczonych przez Armatora.
1.2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Serwisu prowadzonego przez Armatora.
1.3. Świadcząc usługi,Armator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności otrzymanych informacji a dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych lub prawnych. Informacje te (w tym dane osobowe) są należycie zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przetwarzając dane osobowe Armator zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem bądź pozyskaniem w inny sposób przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
1.4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do Armatora o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z jego bazy .
2. Dane osobowe
2.1.    Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie.
2.2. Dane osobowe Czarterujących, niezbędne do zrealizowania usługi, mogą być przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych usług, na potrzeby dostarczenia ich dla Klienta.
2.3 Dane osobowe Klientów mogą być przekazane do miejsca znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i tam przechowywane. Mogą być one przetwarzane przez osoby działające poza EOG, które pracują dla Armatora albo jego dostawców. Osoby te mogą działać w obszarze m.in. realizacji zamówień, przetwarzania płatności i udzielania pomocy. Przesyłając dane osobowe Klient wyraża zgodę na tego rodzaju przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie danych. Armator podejmuje wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i regulacjami podczas oraz po zakończeniu transferu danych poza EOG.
2.3. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za nabywane usługi (za pomocą karty płatniczej lub poprzez bezpośrednie elektroniczne połączenie z bankiem) są przekazywane PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania Klienta, adres e-mail) lub serwisowi PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions, Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS Luxembourg B 118 349 (więcej informacji o płatnościach za pomoca serwisu PayPal można znaleźć po adresem: https://cms.paypal.com/pl/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/ServiceDescription_popup&locale.x=pl_PL ) i następuje:
a) na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Armatorem  a PayU S.A. lub PayPal (Europe);
b) w celu zrealizowania przez PayU S.A. lub PayPal (Europe) płatności za nabywane usługi;
c) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

3. Linki do innych stron.
Armator zastrzega, że w Serwisie mogą być publikowane adresy stron internetowych prowadzące do oraz kierujące ze stron partnerów, reklamodawców i spółek powiązanych z Armatorem. W przypadku kliknięcia na link do takiej strony, Klient przyjmuje do wiadomości, że w innych serwisach obowiązują odrębne polityki prywatności, które Klient powinien sprawdzić i zweryfikować przed przekazaniem na te strony jakichkolwiek Danych Osobowych. Armator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za polityki prywatności podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
4. Marketing
4.1. Klienci oraz inne osoby fizyczne, wskazane w niniejszym dokumencie, mają możliwość otrzymywania od Armatora informacji handlowych w formie mailingu.
4.2. Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Klient lub inna osoba fizyczna, o której mowa powyżej, może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
5. Odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych
5.1. Odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Klienta jest możliwe po założeniu dla niego Konta przez Armatora, przy wykorzystaniu przez Klienta odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Konta („ustawienia Konta”). oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Inna niż Klient osoba, o której mowa powyżej, może odwołać zgodę kontaktując się z Armatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Serwisie i przeznaczonego do kontaktu z Armatorem. 
5.2.Armator dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej odbiorcy mailingu.
6. Ciasteczka (pliki cookies)
6.1.Armator  informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez niego„ciasteczka” (pliki "cookies"), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osoby przeglądającej strony Serwisu, które pozwalają Armatorowi na otrzymywanie następujących informacji:
a) informacji o przedziałach czasowych, w jakich Armator odnotowuje największą liczbę odwiedzin stron internetowych Serwisu, co pozwala mu podejmować profilaktyczne działania służące uniknięciu nadmiernego obciążenia Serwisu;
b) liczby Klientów lub innych osób odwiedzających w danym dniu każdy z działów Serwisu, co pozwala ustalić Armatorowi, które z działów Serwisu cieszą się największym powodzeniem. Dzięki temu Armator może ulepszyć zawartość działów, tak aby osoby przeglądające Serwis były bardziej usatysfakcjonowane;
c) daty i godziny ostatniego wejścia na stronę Serwisu przez Klienta;
d) opisu produktów, które Klient wybrał podczas swojej pierwszej wizyty na stronie Serwisu;
e) informacji związanych z bezpieczeństwem, które mają wpływ na kontrolę dostępu do zastrzeżonych stref. Serwisu.
6.2. Osoba przeglądająca strony Serwisu ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.Armator informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
7. Adresy IP
Armator może w ramach Serwisu zbierać dane o komputerach Klientów, w tym adresie IP, systemie operacyjnym oraz typie przeglądarki internetowej dla celów administrowania systemem i zbierania informacji zbiorczych dla reklamodawców. Są to wyłącznie dane statystyczne o zachowaniach Klientów i nie służą do identyfikacji poszczególnych osób.
8.    Zastrzeżenia
Armator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym poinformuje w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu
Postanowienia końcowe
1.    Okazjonalnie Armator może w ramach Serwisu organizować konkursy. Konkursy te będą podlegać określonym regulaminom oraz zasadom i w związku z tym Armator zastrzega, że prawa i obowiązki Klientów biorących udział w przedmiotowych konkursach mogą zostać inaczej ukształtowane niż w niniejszym Regulaminie. Warunkiem uczestniczenia w takich konkursach przez Klienta jest zaakceptowanie właściwego regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Armator poinformuje o tym Klientów na stronach Serwisu oraz w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. Regulamin wchodzi w życie 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Serwis na stronach Serwisu i powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.
3. Klientów, którzy dokonali zakupu w Kampanii Sprzedażowej przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
4. Klientowi, który przystąpi do Kampanii Sprzedażowej po wejściu w życie nowego Regulaminu zostanie przedstawiony do akceptacji nowy Regulamin.
5. Armator nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "Serwisu"), układu i kompozycji stron internetowych Serwisu (tzw. layout), elementów graficznych Kampanii Sprzedażowych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Armatora.
7. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Armatorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
9. W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Morskiego.

10.Sprawy wynikłe z realizacji niniejszego regulaminu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Armatora/w przypadku gdy Czarterującym nie jest osoba fizyczna/ lub według
miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.