Marina Delphia – Regulamin

REGULAMIN MARINY DELPHIA YACHTS obowiązuje od 01.04.2013 r.


WPROWADZENIE

  1. Marina Delphia Yachts przyjmuje jednostki o długości kadłuba do 18 m i zanurzeniu
    nie przekraczającym 3,0 m.
  2. Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w basenie jachtowym są zobowiązane do informowania Bosmana Mariny o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu jednostki przy użyciu telefonu lub bezpośrednio w bosmanacie.
  3. Każdorazowe wodowanie i slipowanie jednostek może odbywać się po uzyskaniu zgody Bosmana Mariny.

 

POSTÓJ JEDNOSTEK

4. Zezwala sie na przejazd dźwigów samojezdnych o nośności nie przekraczającej 60 ton.

5. Miejsce postoju jednostki wyznacza Bosman Mariny.

6. Miejsca przydzielane jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie kierownictwa Mariny załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę w inne wskazane miejsce.

7. W przypadku braku kontaktu z właścicielem (załogą) lub niezastosowania się do zmiany miejsca postoju Bosman Mariny może przecumować jednostkę.

8. Na wezwanie Bosmana kapitan jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki i załogi.

9. Wszelkie formalności związane z postojem jachtów w Marinie w tym opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Mariny.

 

OPŁATY

10. Opłaty postojowe reguluje cennik na dany sezon żeglarski.

11. Opłaty za miejsca postojowe w Marinie wnosi sie gotówką z góry za zadeklarowany czas postoju.  Zapłata za postój może być dokonana przelewem tylko za zgodą kierownictwa Mariny.

12. W przypadku, kiedy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż ten, za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość dni.

13. Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez kierownictwo Mariny (w razie potrzeby w obecności Policji, inspekcji morskiej lub przedstawiciela Kapitanatu) do natychmiastowego opuszczenia Mariny.  Jednocześnie w przypadku zalegania z opłatami kierownictwo Mariny skieruje odpowiedni wniosek o wpis podmiotu zalęgającego z zapłatą do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

14. Jednostka, która nie zgłosi swojego wyjścia z Mariny będzie miała naliczane należności z tytułu postoju.


BEZPIECZEŃSTWO

15. Jednostki pływające z napędem  mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po porcie z minimalna prędkością.

16. Zabrania sie prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz akwenu Mariny bez zgody kierownictwa.

17. Zabrania sie wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:

a) wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki - wszelkie nieczystości należy zdawać w zamkniętych workach foliowych w punkcie segregacji śmieci;

b) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiających  przedostanie sie zanieczyszczeń do środowiska;

c) wykonywania wszelkich prac remontowanych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody kierownictwa Mariny;

d) wleczenia kotwic;

e) używania głośnych sygnałów dźwiękowych;

f) prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie pomostów, falochronów i nabrzeży bez uprzedniej zgody kierownictwa Mariny;

g) skakania do wody oraz kąpieli w obrębie basenu jachtowego;

h) łowienia ryb na falochronach, nabrzeżach i pomostach.

18. Zabrania sie blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi i jednostek pływających.

19. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

20. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa Mariny ani Marina nie odpowiada.

21. Zaleca sie prowadzenie wacht oraz ubezpieczenie jachtów.

22. Zabrania sie w pasie 7m od nabrzeża poruszania sie pojazdów zmechanizowanych oraz ich parkowania i postoju.

23. Zaleca sie bezpieczny sposób cumowania jachtów poprzez umieszczenie odpowiednich cum, szpringów itp.


PRZEPISY KOŃCOWE

24. Na terenie Mariny obowiązuje odpłatne parkowanie samochodów. Opłaty za parking reguluje cennik na dany sezon żeglarski. Parking na terenie Mariny jest niestrzeżony.

25. Istnieje możliwość eksponowania reklam na terenie przystani po podpisaniu umowy z kierownictwem Mariny.

26. Reklamy nie uzgodnione wcześniej z kierownictwem Mariny zostaną zdemontowane i składowane na koszt właściciela reklamy.

27. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Mariny.

28. Wpłyniecie (wjazd) na teren Mariny i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.

29. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczenia środowiska odpowiadają solidarnie materialnie wszyscy członkowie załogi jednostki, która je spowodowała wg protokołu strat.

30. W przypadku łamania zasad Regulaminu i innych obowiązujących przepisów (notatka sporządzona przez Bosmana) do interwencji uprawnione są odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, inspekcja morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów. Jednocześnie jednostka której załogant dopuścił sie naruszenia przepisów traci wszelkie zniżki przewidziane w cenniku.

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym międzynarodowe  przepisy o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu „Konwencja Marpol 73/78, „Konwencja Helsinki 74”, Zarządzanie Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 3 z dnia 18 lipca 2000r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78 poz. 474 z pózn. zm.) oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie art.48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej