Ogólne warunki czarteru jachtów


WARUNKI REZERWACJI CZARTERU

1. Proces rezerwacji czarteru rozpoczyna się od wypełnienia formularza rezerwacji w siedzibie Armatora lub Pośrednika.W przypadku zamawiania czarteru na stronie internetowej Armatora proces rezerwacji czarteru rozpoczyna się wybraniem w systemie odpowiedniego czarteru a następnie wypełnieniem formularza z danymi i formularza płatności.


2. Po wypełnieniu formularza rezerwacji /lub formularzy w systemie internetowym / Armator dokona wstępnej rezerwacji czarteru. Wstępna rezerwacja nie rodzi żadnych praw dla Czarterującego w tym wyłączności rezerwacji w  określonym w formularzu terminie i spełnia jedynie funkcje informacyjną.

3. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji Armator wyśle Czarterującemu pocztą mailową 2 wygenerowane w pdf,podpisane przez siebie egzemplarze umowy wraz z załącznikami.


4. Umowa o czarter staje się wiążąca po otrzymaniu przez Armatora podpisanego przez Czarterującego egzemplarza umowy /parafowanego na każdej stronie umowy i załączników/ i terminowej wpłacie  I zaliczki o której mowa  w § 4 pkt.1 umowy

5. Do czasu otrzymania zaliczki o której mowa powyżej /pomimo podpisania umowy/ Armator wstrzyma się z jej realizacją  i nie  dokona rezerwacji właściwej.

6. Po otrzymaniu przez Armatora 1 podpisanego przez obie strony egzemplarza umowy oraz  I zaliczki  Armator dokonuje rezerwacji właściwej i zobowiązuje się przez to do pełnej realizacji umowy w  uzgodnionym zakresie. Podpisany egzemplarz umowy ma być odesłany na adres: Delphia Yachts Kot Sp.j., Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

SPOSÓB ZAPŁATY

1. Płatność za czarter może być dokonana:

- przelewem

- w przypadku zamówienia czarteru w systemie internetowym-za pośrednictwem płatności on-line: kartą kredytową lub za pomocą bankowych systemów  internetowych


2.Warunki płatności:

Całość płatności za czarter dokonana będzie w formie 2 zaliczek:
- I zaliczka płatna w ciągu 7 dni po wypełnieniu formularza rejestracji /lub formularza płatności w systemie internetowym.
- II zaliczka płatna nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem czarteru.


ODBIÓR JACHTU PRZEZ CZARTERUJĄCEGO

1. Armator ma obowiązek udostępnić Czarterującemu zarezerwowany jacht w umówionym miejscu i terminie, a Czarterujący ma obowiązek w tym miejscu i terminie go odebrać.

2. W przypadku gdy Czarterujący, bez uprzedzenia, nie przejmie jachtu w ciągu 24 godzin od ustalonego terminu Armator ma prawo do jednostronnego zerwania niniejszej umowy i zatrzymania wynagrodzenia za czarter,  a Czarterujący nie ma prawa domagać się żadnego odszkodowania.

3. Jeśli Armator nie jest w stanie dostarczyć Czarterującemu zarezerwowanego jachtu winien udostępnić mu inny jacht o nie gorszych parametrach. W przypadku gdy w ciągu 12 godzin od ustalonego terminu przejęcia Armator nie udostępni Czarterującemu zarezerwowanego lub porównywalnego jachtu Czarterujący ma prawo do jednostronnego zerwania umowy oraz domagania się zwrotu wszystkich wniesionych opłat, a także odszkodowania w wysokości 50% ceny czarteru.

4. W chwili przejęcia jachtu Czarterujący jest zobowiązany dokładnie sprawdzić stan jachtu oraz wyposażenia zgodnie z listą inwentaryzacyjną stanowiącą część protokołu zdawczo-odbiorczego. O wszelkich stwierdzonych usterkach i brakach należy poinformować przedstawiciela Armatora.

5.    Usterki jachtu i wyposażenia, które nie zostały wykryte w czasie przejmowania jachtu traktuje się jako powstałe już po przejęciu jachtu i obciążające Czarterującego chyba, że z ich charakterem lub ustaleń rzeczoznawców będzie wynikać, że musiały powstawać przed przekazaniem w czarter.

6. Czarterujący jest odpowiedzialny i ponosi koszty zagubionych lub uszkodzonych części jachtu lub jego wyposażenia spowodowanego nieuwagą lub nieprawidłowym korzystaniem z jachtu lub wyposażenia przez niego        i członków załogi.

7. Jacht będzie przekazany Czarterującemu wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi w czasie użytkowania, których zestawienie stanowi część protokołu zdawczo-odbiorczego. Czarterujący zobowiązany jest do starannego przechowywania tych dokumentów i do ich zwrotu po zakończeniu czarteru. Czarterujący jest zobowiązany do prowadzenia dziennika pokładowego.

8. Podstawą przekazania i zdania jachtu jest protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do umowy. Wykazane w protokole braki i usterki stanowią podstawę do potrąceń z kwoty kaucji.

9. W przypadku gdy rejs jest niemożliwy do zakończenia (przybycia do portu macierzystego) z jakichkolwiek powodów i (lub) wiadome jest opóźnienie wyokrętowania załogi Czarterujący ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia przedstawiciela Armatora w celu dalszego postępowania. Czarterujący ponosi wówczas wszelkie opłaty wynikające z opóźnień, w tym spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi (Czarterujący winien planować trasę żiguli biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne).

10. Armator zastrzega sobie prawo do nie przekazania jachtu Czarterującemu w przypadku gdy przedstawiciel Armatora stwierdzi, że Czarterujący lub jego załoga nie posiada wymaganych uprawnień lub kompetencji do prowadzenia jachtu na wodach morskich. W takim przypadku wszelkie koszty z tym związane ponosi Czarterujący.

11. Przy odbiorze jachtu Czarterujący powinien posiadać umowę o czarter, potwierdzenie wpłaty zaliczek, dokumenty uprawniające do prowadzenia jachtu.

12. Czarterujący/lub jego przedstawiciel przejmujący jacht w przypadku gdy Czarterujący nie jest osobą fizyczna/ musi być osobą pełnoletnią. Czarterujący bierze na siebie odpowiedzialność za jacht,ponosi także ryzyko utraty i uszkodzenia jachtu od chwili odbioru od przedstawiciela Armatora do zwrotu po rejsie. Dlatego Armator zastrzega sobie prawo odmowy przekazania jachtu osobie,która jest niepełnoletnia lub nie jest w stanie przyjąć za niego odpowiedzialności.

OBOWIĄZKI CZARTERUJĄCEGO

Czarterujący zobowiązuje się i oświadcza, że:
1. Będzie żeglował wyłącznie po wodach Morza Bałtyckiego i Cieśnin Duńskich (jachty żaglowe) lub wodach śródlądowych oraz: - części Zatoki Gdańskiej zamkniętej linią podstawową biegnącą od punktu o współrzędnych 54°37′36′′N 18°49′18′′E (na Mierzei Helskiej) do punktu o współrzędnych 54°22′12′′N 19°21′00′′E (na Mierzei Wiślanej) (jachty motorowe).

2. Czarterowanym jachtem nie będzie  brał udziału w regatach, nie będzie go używał zarobkowo ani nie będzie go oddawał w używanie osobom trzecim.

3. Nie będzie naruszał przepisów prawa morskiego, przepisów, nakazów i zakazów portów postojowych, zasad nawigacyjnych i innych obowiązujących przy żeglowaniu na morzu.

4. Posiada (lub inny z członków załogi) wszelkie niezbędne umiejętności nawigacyjne oraz posiada ważne licencje niezbędne do żeglugi na morzu oraz świadectwo radiooperatora.

5. W razie uszkodzenia jachtu lub wyposażenia niezwłocznie powiadomi przedstawiciela Armatora.

6. W razie zaginięcia jachtu, wywłaszczenia, zajęcia lub jeśli żegluga została zakazana przez władze państwowe lub strony trzecie niezwłocznie zostanie powiadomiony przedstawiciel Armatora.

7. Nie będzie żeglował po strefach zabronionych.

8. Nie będzie żeglował w warunkach pogodowych mogących narazić  na niebezpieczeństwo załogę lub jacht.

9.    Nie będzie holował drugiego jachtu oprócz wyjątkowych przypadków (ratowania życia załogi innego jachtu). Ewentualne wynagrodzenie za ratowanie mienia wynikające z holowania przechodzi na Armatora.

10. Będzie prowadził dziennik pokładowy.

11. Będzie codziennie sprawdzał stan oleju w silniku.

12. Będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia, awarie, utratę jachtu lub jego części i elementów wyposażenia, które powstały z jego winy.

13.  Nie będzie spożywał alkoholu w trakcie żeglowania po morzu.

14. Nie będzie bezpodstawnie uruchamiał radiopławy EPIRB oraz naciskał przycisk DISTRESS w radiu UKF. W przypadku fałszywego alarmu DSC, potrafi go odwołać.

15. Nie będzie dokonywał zmian w wyposażeniu lub konstrukcji jacht

Jeśli Czarterujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań określonych powyżej ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tego wynikające

OBOWIĄZKI ARMATORA

1.  Armator zobowiązuje się do dostarczenia w umówionym miejscu i czasie zarezerwowanego jachtu czystego, sprawnego, zatankowanego paliwem i wodą, z kompletnym wyposażeniem żeglugowym, nawigacyjnym, kambuzowym i hotelowym wraz z kompletem niezbędnych dokumentów oraz ubezpieczonego zgodnie z załącznikiem do umowy.

2.  Jacht będzie przygotowany do żeglugi pełnomorskiej i będzie posiadał odpowiednie dokumenty bezpieczeństwa.

3.  Jacht będzie czysty, sprawny i zatankowany i dostępny do odbioru w dniu rozpoczęcia czarteru w
godzinach od 15.00 do 18.00.

4. Miejscem przekazania i odbioru jachtu (portem macierzystym) jest Marina Delphia Yachts w 
Gdańsku w Górkach Zachodnich ul Przełom 24, (58) 350 55 00. Dyrektor Mariny, Piotr Ostrowski: +48 668 868 228

CZARTERUJĄCY OTRZYMUJE W CENIE CZARTERU

1. Czarter jachtu z kompletnym wyposażeniem żeglugowym, nawigacyjnym, kambuzowym i hotelowym.

2. Wodę, prąd i postój na terenie portu macierzystego,

3.Ubezpieczenie OC, Jacht – Casco zgodnie z OWU załączonymi do umowy.

DODATKOWE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ CZARTERUJĄCEGO

1. Wszelkie opłaty związane z pobytami w portach (poza portem macierzystym).

2. Koszty paliw i innych wydatków w czasie rejsu.

3. Koszty dodatkowych ubezpieczeń, poza określonymi w załączniku do umowy.

4. Koszt parkingu na terenie Mariny Delphia Yachts.

KAUCJA GWARANCYJNA

1. Przed przejęciem jachtu lecz najpóźniej w chwili jego przejęcia Czarterujący wpłaca przedstawicielowi Armatora kaucję w wysokości  ustalonej w umowie, określonej w cenniku jako zabezpieczenie pokrycia kosztów o których mowa w pkt. 2. Kaucja nie jest granicą maksymalnej odpowiedzialności Czarterującego.

2. Czarterujący zostanie obciążony następującymi kosztami:
- koszty napraw uszkodzonych elementów jachtu lub elementów wyposażenia powstałe z winy Czarterującego,
- wartość zakupu zagubionych części wyposażenia lub uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym naprawę,
- cena zakupu brakującego paliwa powiększona o 50% jego wartości w przypadku, gdy Czarterujący nie zwróci jachtu z pełnym bakiem,
- kary umowne za przedłużenie czarteru jachtu bez zgody Armatora za każdy dzień zwłoki w wysokości 150% opłaty dobowej,
- kary umowne za pływanie poza ustalonym akwenem w wysokości 50% doby czarteru za każdy dzień takiej żeglugi,
- koszty powstałe z winy Czarterującego z tyt. pływania poza ustalonym akwenem
- kary umowne za udział czarterowym jachtem w regatach, zarobkowe jego użytkowanie lub oddanie do używania osobom trzecim w wysokości 50% doby czarteru za każdy dzień,
- ewentualne długi Czarterującego wobec osób trzecich związane z korzystaniem z wynajętego jachtu, a mogące obciążyć Armatora,
- wszelkie koszty wynikłe z naprawienia szkód powstałych z powodu przebywania zwierząt na  pokładzie niezależnie od tego czy zwierzęta na pokładzie przebywały za zgodą Armatora lub bez niej
- kara umowna za przebywanie zwierząt na pokładzie bez zgody Armatora
- inne koszty powstałe z winy Czarterującego dotyczące czarteru.

3.    Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi

UBEZPIECZENIE JACHTU

1.    Jacht jest ubezpieczony zgodnie z polisą ubezpieczeniową i OWUJ. Kopia OWUJ stanowi  załącznik do umowy.

2.    W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń objętych ubezpieczeniem należy powiadomić przedstawiciela Armatora natychmiast po zdarzeniu.

3.    W przypadku wszelkich awarii (wypadków), także z udziałem innych jednostek Czarterujący ma obowiązek zawiadomić o zdarzeniu przedstawiciela Armatora, właściwy kapitanat portu oraz sporządzić protokół (z opisem zdarzenia, szkód itp.) dla towarzystwa ubezpieczeniowego i je powiadomić – zgodnie z wymaganiami polisy.

4.    W razie gdy Czarterujący nie dopełni swoich zobowiązań może zostać zobowiązany do pokrycia pełnej wartości szkody.

5.    Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń żagli a Czarterujący pokrywa koszt takiej szkody.

6.    Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń silnika spowodowanych brakiem oleju. Czarterujący jest obowiązany do codziennej kontroli stanu oleju, a w przypadku uszkodzenia spowodowanego brakiem oleju pokrywa pełny koszt naprawy silnika.

7.    Ubezpieczenie obejmuje całą załogę.

8.    Ubezpieczenie nie obejmuje rzeczy osobistych Czarterującego i załogi.

9.    Czarterujący ponosi materialną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie cumowania i postojów w portach.

10.    Czarterujący jest zobowiązany pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu i jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru w zakresie nie pokrytym przez ubezpieczenie.

KARY UMOWNE

Armatorowi przysługują od Czarterującego kary umowne:
1.    Za przedłużenie czarteru bez zgody Armatora w wysokości 150% doby czarteru za każdy dzień przedłużenia.

2.    Za pływanie poza ustalonym akwenem w wysokości 50% doby czarteru za każdy dzień takiej żeglugi.

3.    Za udział czarterowym jachtem w regatach, zarobkowe jego użytkowanie lub oddanie do używania osobom trzecim w wysokości 50% doby czarteru za każdy dzień

WARUNKI REZYGNACJI Z CZARTERU

1.    Jeśli Czarterujący zechce zrezygnować z czarteru musi uczynić to w formie pisemnej (e-mail, fax lub poczta) i ponosi poniższe koszty rezygnacji:
- rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się I wpłaconą zaliczkę,
- rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się 50% wstępnie uzgodnionej ceny czarteru,
- rezygnacja poniżej 14 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się 80% wstępnie uzgodnionej ceny czarteru.

2.    Istnieje możliwość wykorzystania opłaconego czarteru w innym terminie bieżącego sezonu po uzgodnieniu z Armatorem i za jego pisemną zgodą, wpłacone kwoty przechodzą na poczet nowego czarteru.


ZWROT JACHTU PO ZAKOŃCZENIU REJSU

1.    Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, sklarowany, czysty, zatankowany, bez uszkodzeń i braków w wyposażeniu w dniu  określonym w umowie w godz. od 8.00 do 10.00.

2.    Powrót do portu macierzystego powinien nastąpić nie później niż w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym zwrot jachtu. Późniejszy termin przybycia jest możliwy wyłącznie za uprzednią zgodą przedstawiciela Armatora

INNE USTALENIA

1. Armator nie jest odpowiedzialny za zagubienie, uszkodzenie lub kradzież rzeczy stanowiących własność Czarterującego i innych członków załogi jak i rzeczy osób trzecich przechowywanych na jachcie.

2. W przypadku gdy Czarterujący pragnie przedłużyć okres czarteru powinien poinformować o tym przedstawiciela Armatora i uzyskać jego pisemną zgodę z określeniem nowego terminu przybycia do portu macierzystego.

3. Armator nie zezwala na zabieranie na pokład jachtu żadnych zwierząt bez jego zgody. Zgoda powyższa może być udzielona wyłącznie w formie pisemnej i zależy wyłącznie od Armatora. W przypadku wyrażenia takiej zgody Czarterujący zobowiązuje się do poniesienia dodatkowej  opłaty za pobyt zwierząt na pokładzie i za dodatkowe sprzątanie. Czarterujący zwróci ponad to Armatorowi wszelkie koszty naprawienia szkód spowodowanych przez pobyt zwierząt na pokładzie.